Vybudování evropské armády je nyní nereálné, říká Marek Ženíšek z TOP 09

  • Monika Tesařová
  • 11.10.2017 14:30

V rámci série předvolebních rozhovorů s představiteli nejvýznamnějších stran jsme se zaměřili na TOP 09, konkrétně na garanta jejich zahraniční politiky Marka Ženíška. Otázky se opět týkají bezpečnostních a zahraničněpolitických témat, jako například kyberbezpečnosti, terorismu či visegrádského společenství.

V posledním volebním programu TOP 09 usiluje o to, aby česká zahraniční politika byla dlouhodobě konzistentní. Jak chce tohoto cíle TOP 09 docílit?

Zahraniční politika musí být jednou z oblastí, kde se vláda musí snažit nalézat shodu s opozicí. Výroky jednotlivých ústavních představitelů (včetně prezidenta) musí být v souladu s prioritami vlády. Zahraniční politika musí být tvořena nejen politiky, ale také odborníky ze státní správy, univerzit a povolaných neziskových organizací. Pouze soustavný a substantivní dialog umožní definování a zachovávání jednotné linie zahraniční politiky bez ohledu na změny politických garnitur.

Podporujete pozici ČR v jádru EU. Jak dosáhnout toho, aby se ČR do toho jádra dostala?

Ano. Jednou z garancí našeho setrvání v jádru EU je co nejrychlejší přijetí eura. Ještě důležitější však je celková změna přístupu k EU – čeští politici musí přestat Unii vinit z vlastních selhání, začít vysvětlovat její pozitiva občanům a musí se stát konstruktivními a aktivními hráči při debatě o reformě evropských institucí.

 

„Garancí našeho setrvání v jádře EU je, co nejrychlejší přijetí eura.“

 

Jakým způsobem by měla být řešena bezpečnost naší země? Měli bychom se spoléhat na NATO anebo věříte ve společnou evropskou armádu? Jak moc je podle vás její vznik reálný?

NATO představuje pro ČR nenahraditelnou bezpečnostní garanci – i proto bychom se měli chovat jako zodpovědní partneři a urychleně zvýšit výdaje na obranu na 2 % HDP. Užší spolupráce států EU v oblasti obrany (např. při vývoji pokročilých zbraňových systémů) je potřebná, ale úvahy o založení evropské armády jsou (jak ukazují i neúspěšné pokusy z minulosti) nerealistické.

Jak chce TOP 09 čelit hrozbám jako je terorismus a kyberbezpečnost?

Vzhledem ke globální povaze těchto hrozeb je klíčové o těchto problémech komunikovat s našimi spojenci (pomocí institucionalizovaných mechanismů jak na politické, tak na expertní úrovni) a čelit jim společně. Souběžně je potřebná výstavba a podpora institucí, které jsou za boj s těmito hrozbami zodpovědné, na národní úrovni.

Ve volebním programu je zmíněno, že TOP 09 chce zlepšit obraz V4. Jak docílit toho, aby toto společenství bylo vnímáno pozitivně? Je podle vás důležitější změnit to, jak je V4 vnímána obyvateli středoevropských států anebo její image navenek – například v EP a jiných evropských institucích?

Obě tyto oblasti jsou důležité. Čeští občané si musí být vědomi benefitů a limitů spolupráce ve formátu V4 a nahlížet na jeho možnosti střízlivě. Zvnějšku nesmí být V4 vnímána jako společenství, které EU brzdí obstrukcemi a odmítá přijmout svůj díl odpovědnosti, ale jako konstruktivní skupina zemí, které jsou schopny při projednávání problémů přinést nové perspektivy a upozornit na problémy, které EU oslabují (což se například podařilo v oblasti dvojí kvality potravin).

 

„Češi si musí být vědomi benefitů a limitů spolupráce ve formátu V4.”

 

Promítá se pozitivní změna ve vnímání V4 občany středoevropských států i do toho, jak je V4 vnímána jinými evropskými státy?

Ano. V4 musí být vnímána jako potenciální partner pro další menší státy EU (zejména státy Beneluxu a Pobaltí), s nimiž může vyvážit vliv „velkých evropských hráčů“.

Jak lze podle vás upevnit transatlantické vazby?

Tyto vztahy mohou být upevněny rozšířením ekonomické spolupráce (vzkříšení dohody TTIP) a připomínáním společných ideových východisek (zejména tradice demokratické a otevřené společnosti a respektu k mezinárodnímu právu). Jeden z nezpochybnitelných základových kamenů tohoto partnerství představuje NATO.

V programu zmiňujete „navrácení ČR do pozice předního zastánce lidských práv, demokratizace a transformační politiky ve světě“. Znamená to, že upřednostňujete lidskoprávní dimenzi české zahraniční politiky před tou ekonomickou?

Ne. Vzhledem k tomu, že zahraniční politika státu musí plnit více úkolů, podpora lidských práv a českých exportérů se nevylučuje. Tento programový bod spíše představuje návrat k „normálu“, jelikož současná vláda na podporu lidských práv ve světě do značné míry rezignovala.

 

„Podpora lidských práv a současně českých exportérů se nevylučuje.“

 

TOP 09 podporuje zvýšení našeho příspěvku na obranu na požadovaná 2 %. Je to však spásné řešení? Nedala by se obrana řešit efektivněji nějak kolektivně v rámci EU?

Zvýšení obranných výdajů na 2 % HDP zejména představuje důležitý signál pro naše spojence, kteří tak budou vědět, že se na nás mohou spolehnout. Zároveň nám umožní přizpůsobit výzbroj a výstroj naší armády požadavkům 21. století. Myšlenka vybudování evropské armády je v současné době nerealistická – místo snahy o vytvoření této platformy bychom se měli zaměřit na zlepšení spolupráce v rámci NATO, která i přes posílení našich vlastních kapacit zůstane základním kamenem bezpečnosti ČR.

 

„Vybudování evropské armády je v současné době nerealistické.“

 

Co se rozumí pod pojmem „kontrolovaná migrace“, respektive, jak rozlišit ty, kteří pomoc skutečně potřebují, od ekonomických migrantů? Jakým způsobem chce TOP 09 podpořit státy, které migraci nezvládají (v ČR je velký odpor proti přijímání uprchlíků)?

Kontrolovanou migrací je myšlena schopnost státy prověřit a posoudit v přiměřeném čase nároky lidí, kteří se pokusí získat v ČR azyl, a také schopnost pružně regulovat přístup potřebné pracovní síle (i ze zemí mimo EU) na český pracovní trh. Rozlišit mezi uprchlíky a ekonomickými migranty lze podle ustanovení mezinárodního práva. Státy, které mají problémy s masovou migrací bychom měli podpořit našimi lidskými a materiálním kapacitami, avšak v dlouhodobé perspektivě je nutné v rámci EU hledat efektivní způsob, jak řešit problémy, kvůli kterým migranti ze svých států do Evropy přicházejí (např. zmírnění dopadů globálního oteplování na africké státy).

Jaká je vaše dlouhodobá vize pro Českou republiku na mezinárodním poli? Jak chcete, aby byla země vnímaná, a jakou roli chcete, aby ve světě hrála?

Vizí TOP 09 je ČR, která je pevným, spolehlivým a konstruktivním členem euroatlantického prostoru (reprezentovaného reformovanou EU a posíleného NATO). Na mezinárodním poli má ČR reputaci země, která upozorňuje na porušování lidských práv a hraje důležitou roli při transformační pomoci.

 

Každý týden se můžete na stránkách Evropského bezpečnostního žurnálu těšit na rozhovory o zahraniční politice se zástupci velkých politických stran. 

O autorovi: Monika Tesařová

Partneři

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace